logo_金山词霸_在线_文档_图片_翻译_fanyi_查词鲍温病是什么意思_鲍温病用英语怎么说_鲍温病的翻译_鲍温病翻译成_鲍温病的中文意思_鲍温病怎么读,鲍温病的读音,鲍温病的用法,鲍温病的例句

翻译
 • 鲍温病

   释义

   • bowen disease  
    鲍温病;
   • disease bowen  
    鲍温病;