logo_金山词霸_在线_文档_图片_翻译_fanyi_查词埃及雁是什么意思_埃及雁用英语怎么说_埃及雁的翻译_埃及雁翻译成_埃及雁的中文意思_埃及雁怎么读,埃及雁的读音,埃及雁的用法,埃及雁的例句

翻译
 • 埃及雁

   释义

   • Alopochen  
    [医]埃及雁;
   • Goose  
    [人名] [英格兰人姓氏] 古斯绰号,蠢人或职业名称,养鹅者来源于古英语,含义是“鹅”(goose);