logo_金山词霸_在线_文档_图片_翻译_fanyi_查词anglerfish是什么意思_anglerfish用英语怎么说_anglerfish的翻译_anglerfish翻译成_anglerfish的中文意思_anglerfish怎么读,anglerfish的读音,anglerfish的用法,anglerfish的例句

翻译
 • anglerfish

  • 英 ['ængləfɪʃ]
  • 美 ['ængləfɪʃ]

  释义

  • n.
   琵琶鱼,华脐鱼
 • 词态变化

  • 复数: anglerfishes;  anglerfish;
 • 英英释义

  Noun

  • 1. fishes having large mouths with a wormlike filament attached for luring prey
  收起英英释义